VigLink

Witam i zapraszam

środa, 15 lutego 2017

Apel środowisk laickich przeciwko klerykalizacji państwa


Udostępniam apel środowisk laickich przeciwko klerykalizacji państwa. Zachęcam do poparcia " Szanowna Pani / Szanowny Panie / Szanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejma prośbą o poparcie naszego apelu w sprawie postępującej klerykalizacji państwa. W naszym kraju doszło do sytuacji, w której zagrożone są zdobycze demokracji oraz fundamentalne wartości humanizmu, a ich miejsce zajmują religijny obskurantyzm i nacjonalistyczna ideologia. Jedynie mocny i zdecydowany głos środowisk opiniotwórczych daje nadzieję na powstrzymanie tej niebezpiecznej dla Polski i Polaków tendencji. Państwa poparcie dla inicjatywy Kongresu Świeckości jest bardzo ważne, w związku z czym prosimy o przyłączenie się do naszej inicjatywy. Apel środowisk laickich przeciwko postępującej klerykalizacji państwa Zwracamy się z apelem do wszystkich współobywateli, środowisk opiniotwórczych i kulturotwórczych, organizacji społecznych i politycznych o zdecydowany sprzeciw wobec postępującej klerykalizacji kraju. Z najwyższym zaniepokojeniem obserwujemy oddawanie przez władze państwowe kolejnych obszarów życia społecznego i publicznego pod wpływ Kościoła katolickiego. Postępująca klerykalizacja systemu edukacji, opieki społecznej i zdrowotnej, nauki i kultury oraz ceremoniału państwowego a także natrętne umieszczanie symboli religijnych w instytucjach i urzędach państwowych zmierzają do podporządkowania wszystkich sfer działalności państwa i aktywności jego obywateli regułom i rytuałom wyznania katolickiego. Stanowi to niedopuszczalną ingerencję w prawa i wolności obywatelskie – w szczególności w prawa kobiet oraz mniejszości seksualnych, narodowych, etnicznych i religijnych zagwarantowane obowiązującymi normami prawa krajowego a także uznawanymi przez Polskę standardami międzynarodowymi. Ogromne natężenie tych niepokojących zjawisk i konsekwencja władzy w ich wprowadzaniu zdają się sugerować, że mamy tu do czynienia z próbą przekształcania Polski w jakąś formę państwa wyznaniowego. Uważamy, że państwo nie powinno angażować się w zaspokajanie roszczeń Kościoła do wyłącznego kształtowania wyobraźni, moralności i edukacji społeczeństwa. Konfesyjnie zdefiniowany system wartości nie może być narzucany zróżnicowanemu światopoglądowo społeczeństwu, ponieważ oceny moralne dokonywane z tak jednowymiarowej perspektywy są krzywdzące dla wszystkich, którzy podstawy etyczne swojego życia opierają na równie mocnych, choć innych niż wyznaniowe podstawach. Nachalne utożsamianie polskości z wyznaniem katolickim i towarzysząca temu niechęć władzy wobec osób innych wyznań oraz osób bezwyznaniowych wyklucza liczne grupy społeczne z uczestnictwa w życiu publicznym i przyczynia się do powstawania niebezpiecznych dla spójności państwa, rozrywających tkankę społeczną antagonizmów. Z oburzeniem obserwujemy jak będąca u wladzy partia bez skrupułów korzysta z rozległej pomocy ze strony wysokich hierarchów Kościoła Katolickiego, który chętnie przyjął rolę politycznego gracza – sojusznika i faktycznego, choć nieformalnego koalicjanta rządzącej obecnie formacji politycznej, za wspieranie której uzyskuje ogromne korzyści materialne pochodzące z środków publicznych oraz uregulowania prawne pozwalające na dalsze nieskrępowane poszerzanie jego wpływu. Tylko konsolidacja i integracja wysiłków pozwoli na zabezpieczenie naszego państwa przed dewastującym wpływem upolitycznionego religijnego fundamentalizmu. Wzywamy do poparcia organizowanego przez nas Kongresu Świeckości, którego celem jest utworzenie trwałej platformy debaty na temat relacji państwo-Kościół oraz roli religii w życiu społecznym i sprawach publicznych, promocja świeckości państwa a także przeciwdziałanie patologiom związanym z powiązaniami kościołów i związków wyznaniowych, w szczególności Kościoła Katolickiego, z polityką i politykami. Komitet Organizacyjny Kongresu Świeckości Warszawa, luty 2017 roku Ps.: Od redakcji Racjonalista.tv. Osoby chcące poprzeć tę inicjatywę zachęcamy do pisania krótkich uwag na adres: jacek.tabisz@psr.org.pl z nagłówkiem "Kongres Św". Gdy zbierzemy odpowiednią ilość wpisów, opublikujemy też taki "zbiorczy głos" w sprawie"
Prześlij komentarz